Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny

Urząd Gminy Bargłów Kościelny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Wysocki, adres poczty elektronicznej wysocki@barglow.dt.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 876424011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Adres organu odwoławczego: ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny

Adres e-mail organu odwoławczego: barglow@barglow.dt.pl

Telefon organu odwoławczego: 876424011

Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne znajduje się od strony parkingu
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

W Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny został powołany Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pod kierownictwem Pana Marcina Rogowskiego

Skład Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Koordynator dostępności - Pan Marcin Rogowski
Kontakt: Urząd Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny 876424011 wew. 16 e-mail: rogowski@barglow.dt.pl
Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Pani Agnieszka Kwiecińska
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny tel. 876424092 e-mail: kwiecinska@gops-barglow.pl
 
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej - Pan Grzegorz Kasjanowicz
Kontakt: Urząd Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny 876424011 wew. 21 e-mail: kasjanowicz@barglow.dt.pl
 
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej - Pan Paweł Wysocki
Kontakt: Urząd Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny 876424011 wew. 25 e-mail: wysocki@barglow.dt.pl
 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 
 1. analiza aktualnego stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust. 1,
 2. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust.l,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. monitorowanie działalności Burmistrza Miasta w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. przygotowanie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.

Rozmiar czcionki zastosowanej w serwisie jest określony w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki w serwisie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:
Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)
Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"